Välkommen till Social Factory

Radonmätning arbetsplats

En radonmätning på en arbetsplats syftar till att mäta nivåerna av radon i luften inom byggnaden. Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas. Det är viktigt att mäta radonnivåerna i hus och byggnader eftersom höga nivåer av radon kan leda till lungcancer. I Sverige drabbas årligen cirka 500 personer av lungcancer som orsakats av radonexponering. Radon är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer.

Radonmätning

Radonmätning på arbetsplatser kan man enkelt göra själv. Det som är viktigt är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.

Radonmätningar utförs med hjälp av radonmätare som placeras inomhus under en viss tidsperiod. Radonhalten på en arbetsplats ska mätas under minst två månader (långtidsmätning) mellan 1 oktober och 30 april (eldningssäsongen). Det är viktigt att göra radonmätningar i alla typer av byggnader, inklusive nya och gamla, för att identifiera och åtgärda höga nivåer av radon. 

Steg 1: Orienterande mätning
En radonmätning på arbetsplatsen ska utföras i två steg. Det första steget är en orienterande mätning. En långtidsmätning. 

Steg 2: Uppföljande mätning
Visar den orienterade mätningen att radonhalten överstiger gällande gräns- eller riktvärde ska man gå vidare med en uppföljande mätning. Mätningen ska utföras när arbete pågår.

​​Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet och är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare ska vara medvetna om nivåerna på arbetsplatsen och vid behov vidta åtgärder för att minska förhöjda radonhalter

Radon gränsvärde arbetsplats

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Från 1 juli 2018 började en ny strålskyddslag med nya föreskrifter gälla. Detta innebär att det ställs nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3. Förutom att arbetsgivare ska anmäla till Strålsäkerhetsmyndigheten ska arbetsgivaren också övervaka arbetstagarnas radonexponering. Anmälningsplikten började gälla 29 januari 2019. Strålsäkerhetsmyndigheten har också uppdaterat sin vägledning om radonmätning i skolor och förskolor (som även är en arbetsplats). Nytt är att uppföljande mätning ska göras med elektroniska instrument istället för med radonmätare för korttidsmätning.

Här kan du beställa radonmätare.